Zimní SLEVA 60% na veškerý sortiment!!!
perfectwatches paneraiwatch.to fake rolex replica watches omegawatch.to https://sellswatches.com

swiss patek philippe replicas watches craftsmen have skillful craftsmanship.replicadesignerwatches forum watertight wristwatch famed environment.

Reklamační řád

ANEBO s.r.o. se sídlem Na Roudné 499/96, 301 00 Plzeň, IČ 03623017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vl. 30511, pro prodej zboží prostřednictvím e - shopu umístěného na internetové adrese www.anebo-fashion.cz v českém jazyce.

1.Úvodní ustanovení

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části „Práva i z vadného plnění". Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto internetovém obchodě a obsahuje návod, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží   pořízeného od prodávajícího.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající  ke každému zakoupenému zboží daňový doklad – fakturu se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kód zboží, cena, množství).

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Prodávající  tím , že umístil reklamační řád na webovém rozhraní obchodu na internetové adrese www.anebo-fashion.cz, splnil svoji povinnost seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a s VOP ještě před objednáním zboží.

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

  1. již bylo započato s poskytování služby spojené s dodávkou zboží, jestliže se s jejím plněním započalo před uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí objednávky kupujícího,
  2. na jde o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,
  3. jde o dodávku spodního prádla v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  4. změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,
  5. změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku nesprávného provedení údržby,
  6. reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
  7. zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty,
  8. neoznámil prodávajícímu včas vadu zboží.

Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím (mechanické  poškození, chybné praní, používání nesprávných čistidel apod.). Zároveň se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání (jako jsou zipy, tkaničky, stahovací pruženky, suché zipy, spony, ozdobné prvky apod.). Záruka se nevztahuje na poškození nebo opotřebení zboží z důvodu nesprávného užívání, ošetřování nebo výběru nesprávné velikosti.

2. Uplatnění reklamace

Kupící by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží objednal. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit doklad o koupi zboží. Je třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného zboží nezměnil  charakter reklamované vady.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné, zapáchají  nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění  a pachy obvyklé.

Reklamované zboží musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího, zboží by mělo být kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí, neznečištěné, v obalu ( vhodné v krabici i jiné než originální) a musí být přiložen daňový dokladu- faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Rovněž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

3. Záruční doba a záruční podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace (dále jen „záruční doba“) je dvacet čtyři (24) měsíců  a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:  info@anebo-fashion.cz  a  sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

4. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k záruční opravě třetí osobě. Pokud tak učiní, nemá kupující nárok na bezplatné provedení opravy prodávajícím.

5. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží,  nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

6. Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou (2) provedených opravách nebo vyskytnou-li se u zboží alespoň tři (3) odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

7.  Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.9.2015. Reklamační řád je písemně stále k dispozici na adrese sídla prodávajícího a elektronicky na webové stránce prodávajícího.